Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Podpora z EU

Čerpáme peníze z Evropské unie na zkvalitňování a modernizaci výuky
Čerpáme z EU prostředky na zkvalitnění a modernizaci výuky.

Jak pomohli EU a ESF naší obci  OP Zaměstnanost.

Najdete nás na Facebooku

Odkaz na facebookové stránky gymnázia.
 

QR kód

qr kód

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 176
TÝDEN: 1818
CELKEM: 220492

Navigace

Obsah

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 

Organizace jednotných přijímacích zkoušek.

Formulář přihlášky k dennímu studiu.

 

Přípravné kurzy

Bližší informace naleznete zde.

Naše škola Vám nabízí:

 • SEZNAMOVACÍ KURZ pro nové studenty – jeho hlavním smyslem je pomocí sociálně-psychologických a sportovních aktivit usnadnit proces adaptace nových žáků (kvintánů a primánů) v novém kolektivu a prostředí

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – třídy s menším počtem žáků, možnost individuálních konzultací

 • PROFESNÍ ORIENTACE prostřednictvím volitelných předmětů

 • ODBORNÉ UČEBNY nová multimediální jazyková učebna, nová učebna informatiky, samostatná učebna biologie/chemie, fyziky, laboratoř chemie; všechny kmenové třídy jsou vybaveny dataprojektory, část budovy je pokryta wi-fi signálem

 • EXKURZE – např. chemické závody, mlékárna, jaderná elektrárna, poslanecká sněmovna, okresní soud, památník v Osvětimi, Berlínská muzejní noc a další

 • ZAHRANIČNÍ POBYT V ANGLII – osmidenní pobyt s ubytováním v anglických rodinách

 • PŘÍPRAVA NA MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY – pro zájemce (jazykové zkoušky pořádané University of Cambridge/Goethe Institut)

 • PROJEKTOVÉ DNY A BESEDY se zajímavými hosty (viz dále)

 • PŘEDMĚTOVÉ OLYMPIÁDY A DALŠÍ SOUTĚŽE – např. Evropa ve škole – literární soutěž, Olympiáda v českém jazyce, recitační soutěž (ČJ, NJ), Matematický klokan, Logická olympiáda, Brloh (Brněnská logická hra), Zeměpisná olympiáda, Dějepisná olympiáda, Biologická olympiáda a další...

 • SPORTOVNÍ AKTIVITY – lyžařské zájezdy do Alp a Krkonoš, turistické a vodácké kurzy; využití nové multifunkční sport. haly při hodinách TV; nepovinné sportovní kroužky

 • ŠKOLNÍ KLUB – prostor pro volnočasové aktivity, hry, studium, k dispozici internetové připojení

 • ŠKOLNÍ JÍDELNA v budově školy a ŠKOLNÍ UBYTOVNA v areálu školy

Spolupracujeme se:

Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze (vzdělávací programy, exkurze, putovní výstavy na Gymnáziu), Základní uměleckou školou ve Skutči (hodiny Výtvarné výchovy, dramatický kroužek), Mateřskou školou (čtení pro děti MŠ, dětský karneval), Městským muzeem Skuteč (exkurze, výstavy).

Zázemí města Skuteč:

Základní umělecká škola v sousedství gymnázia
Městská knihovna (beletrie i odborná literatura, čtenářské večery, přednášky)
Městské muzeum (nová expozice, cestopisné besedy, koncerty)
Kulturní klub (filmové projekce, koncerty, divadelní představení)
Městská sportoviště (multifunkční sportovní hala, plavecký bazén, zimní stadion, tenisové kurty, fotbalové hřiště – využití při hodinách tělesné výchovy

Provázanost života města a školy je pro nás samozřejmostí. Veřejnost zveme na besedy s významnými hosty, které se týkají důležitých témat současnosti.

Velmi oblíbenou společenskou akcí, kterou pořádáme každoročně začátkem nového kalendářního roku ve skutečském kulturním domě, je maturitní ples našich oktavánů. Neméně významnou událostí je Skutečský majáles. Součástí majálesu je tradiční průvod v maskách skutečskými ulicemi, stavěním máje, volba krále a královny, pasování primánů do stavu studentského a další aktivity. Naše škola pořádá také Dětskou majálesovou olympiádu, v rámci které se utkají žáci základních škol ze Skutče i okolí ve znalostních, dovednostních i sportovních disciplínách.

Projekty EU

Pro nižší gymnázium nabízíme praktika z přírodopisu, výpočetní techniky a fyziky. Pro žáky vyššího gymnázia jsou připravena praktika ze zeměpisu, biologie a chemie.

Čerpání finančních prostředků z grantů EU nám dále umožňuje větší individualizaci výuky anglického jazyka (rozdělení žáků do menších skupin) na vyšším stupni gymnázia, přípravu nových výukových materiálů ve společenskovědních předmětech (zeměpis, základy společenských věd) a v matematice a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti jak v hodinách českého jazyka, tak v odborných předmětech.

Více informací o realizovaných projektech besedách a exkurzích naleznete v sekci Školní akce a Projekty.

Protože je naše škola církevní, nabízí vedle vzdělávacích projektů a přípravy na vysokoškolské studium také celoroční projekty a aktivity, jež žáky vedou ke společenskému cítění, empatii se slabšími či jinak znevýhodněnými spoluobčany, k vytváření křesťanských hodnot. Tyto projekty a aktivity mají různou podobu.

Každý první čtvrtek v měsíci probíhá pro žáky, kteří mají zájem tzv. půlhodinka se školním spirituálem. V minulých letech to byla půlhodinka s Desaterem a půlhodinka s Blahoslavenstvím, půlhodinka se sv. Janem Pavlem II. a další. Zájemci se mohou společně zamýšlet nad životními hodnotami z trochu jiného než uspěchaného, popř. konzumního pohledu, jaký je často nabízen naší společností.

Žáci se také mohou účastnit pravidelné mše svaté a dalších setkání organizovaných spirituálem nebo samotnými žáky.

Gymnázium

Informace o vyučovaných předmětech a jejich hodinové dotaci naleznete v učebním plánu.

Osmileté všeobecné studium

Do primy osmiletého gymnázia přijímáme absolventy 5. tříd ZŠ.

Menší kolektiv (cca 15 žáků) společně s větší konkurencí a individuálním přístupem pedagogů vytváří vhodné prostředí pro studium a celkový všestranný rozvoj žáků. Tito žáci jsou pak lépe připraveni pro studium na střední škole a přechod na střední školu pro ně nepředstavuje tak velkou zátěž. A to ať už budou pokračovat zde na vyšším gymnáziu, nebo se dle vlastního zájmu a zaměření rozhodnou pro jinou střední školu.

Kromě standartní výuky, která probíhá mimo jiné formou různých projektů, besed a exkurzí, mají žáci možnost přihlásit se na přírodovědná praktika nebo do různých zájmových kroužků (např. florbal.)

Čtyřleté všeobecné studium

Do 1. ročníku středoškolského studia (kvinty) přijímáme absolventy 9. tříd ZŠ, případně absolventy kvarty víceletých gymnázií.

Čtyřleté všeobecné studium je vhodné pro žáky, kteří budou dále pokračovat ve studiu na některé z univerzit či vysokých škol v ČR nebo v zahraničí.

Díky všeobecnému zaměření studia budou absolventi gymnázia znát základy humanitních i přírodovědných oborů a budou mít nezbytnou jazykovou průpravu, která jim mimo jiné umožní čerpat během dalšího studia také ze zahraniční zdrojů nebo absolvovat studium v zahraničí.

Ve vyšších ročnících studia žáci prohloubí své znalost ve zvolených oborech prostřednictvím volitelných předmětů.

Lidé s všeobecným přehledem, schopností propojovat znalosti z různých oborů a uvažovat systémově, jsou v dnešní době preferující specializaci a úzké zaměření velkým přínosem pro společnost.

Bezpečnostně právní činnost

Informace o vyučovaných předmětech a jejich hodinové dotaci naleznete v učebním plánu.

Profil absolventa:

Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, které mu otvírá možnost jak okamžitého praktického uplatnění, tak možnost dalšího studia na vysoké škole, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent získá základní znalosti z oblasti:

 • základů teorie státu a práva,

 • základů práva EU,

 • aplikovaného trestního práva,

 • základů rodinného práva,

 • občanského a pracovního práva,

 • aplikace daňového a celního práva,

 • základů obchodního práva,

 • bezpečnostní politiky,

 • uplatňování práva v zemích EU.


Uplatnění absolventa na trhu práce:

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti:

 • v bezpečnostních sborech

 • ve veřejné správě (státní správě a samosprávě),

 • v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví,

 • ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.,

 • jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník,

 • bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.