Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Projekty EU

Čerpáme prostředky z Národního plánu obnovy financovaného Evropskou unií v rámci Výzvy na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, na období leden–srpen roku 2023. 

Prostředky ve výši 12 960 Kč jsme využili na individuální a skupinové doučování žáků a podporu duševní odolnosti v náročných životních situacích.

 

Národní plán obnovy. Financování z EU.

 

V roce 2017-2019  jsme čerpali finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  v projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007919 

 Zvýšení kvality péče o studenty Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. 

Podpořili jsme  žáky ve vzdělávání prostřednictvím doučování a  fiktivních firem a pedagogy v dalším vzdělávání a získávání zkušeností účastí ve vzdělávacích kurzech a tandemové výuce. Získali jsme též prostředky na školního asistenta a speciálního pedagoga. V současné době probíhá závěrečné monitorování a příprava žádosti do dalšího projektového řízení.

 

 

Výzva Prevence digitální propasti

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení. Dále také posílení úrovně případného distančního vzdělávání.
 

Digitalizujeme školu

 

V období od 1. 11. 2019 - 30. 4. 2022 jsme čerpali finanční podporu v projektu pro aktivity výzev č. 02_18_065 a 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II.

V projektu Podpora efektivity vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016624 jsme prostředky ve výši 844 916 Kč využili v aktivitách Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, podpoře ICT ve výuce, v práci školního speciální pedagoga, školního asistenta, mentora, realizovali jsme projektové dny mimo školu a badatelské kluby. Podpořili jsme pedagogy v dalším vzdělávání a tandemové výuce.

 

Logo projektu

 

Jazykový zájezd do Anglie 2015

 

Přírodovědná praktika

Projekt „Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči“ je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání zaměřený na rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání.

Cílem projektu je propojení znalostí a dovedností získaných v odborných předmětech s praktickými činnostmi. V rámci projektu vznikla ve škole nová přírodovědná praktika. Nové aktivity si žáci mohou vybrat jako nepovinný předmět. Vyučování probíhá praktickou a zábavnou formou (experimenty, exkurze, terénní práce). K výuce těchto předmětů jsou z grantu zakoupeny nové pomůcky.

Pro nižší gymnázium nabízíme praktika z přírodopisu, výpočetní techniky a fyziky. Pro žáky vyššího gymnázia jsou připravena praktika ze zeměpisu, biologie a chemie.

K projektu „Přírodovědná praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči“ jsme vytvořili nové webové stránky: http://www.prirodovednapraktika.cz. Postupně zde naleznete informace o celém projektu i jednotlivých aktivitách.

Šablony SŠ

Projekt Šablony SŠ je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Čerpání finančních prostředků z tohoto programu nám umožňuje větší individualizaci výuky anglického jazyka (rozdělení žáků do menších skupin) na vyšším stupni gymnázia, přípravu nových výukových materiálů ve společenskovědních předmětech (zeměpis, základy společenských věd) a v matematice a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti jak v hodinách českého jazyka, tak v odborných předmětech.

Důležitou součásti projektu je zapojení školního speciálního pedagoga do procesu vzdělávání (zejména žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). V rámci této aktivity mohou žáci, ale i jejich rodiče přímo ve škole využít pomoci paní Mgr. Ivany Sodomkové.

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

V literatuře připravujeme nové výukové materiály (pracovní listy, výkladové prezentace), které jsou zaměřeny na čtenářskou gramotnost. V hodinách literatury se žáci učí pracovat s textem - rozpoznávají jednotlivé literární druhy (epika, lyrika, drama), v textu nalézají charakteristické vlastnosti toho kterého druhu; dále poznávají literární žánry (lyrické, epické, lyrickoepické) a jejich typické znaky. Učí se poznávat hlavní a vedlejší téma, pracovat s motivy, srovnávat příbuzné texty. V jednotlivých textech určují básnické figury a tropy.

Výukové materiály pro matematiku

Připravujeme nové výukové materiály týkající se tématického okruhu „funkce“. Materiály jsou vytvářeny s cílem sestavit databázi praktických příkladů k tomuto tématu a dále příkladů s méně obvyklým zadáním, kterých je ve stávajících sbírkách a učebnicích nedostatek.

Věnujeme se též zdokonalování schopnosti žáků pracovat se softwarem umožňujícím modelování funkcí.

Výukové materiály pro společenskovědní předměty

Sada vzdělávacích materiálů v tématické oblasti Člověk a příroda je zpracována s cílem zvýšit odborné kompetence žáků v hodinách zeměpisu s ohledem na měnící se společnost, aktualizovat získávané informace, osvojovat si dovednosti práce s novými zdroji, propojovat vše do širších souvislostí.

Školní speciální pedagog

Stejně jako v loňském školním roce, tak i letos působí díky tomuto grantu EU na gymnáziu školní speciální pedagog, paní Mgr. Ivana Sodomková. Pravidelně, každou středu a jeden další den v měsíci, se věnuje zejména žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (např. žákům s dyslexií, dysgrafií a dalšími poruchami učení).

Mezi další aktivity speciálního pedagoga na naší škole patří např. besedy na téma vztahů v kolektivu nebo zásad efektivního učení. Tyto besedy jsou určeny všem studentům v jednotlivých třídách, větší pozornost je pak věnována nově příchozím primánům a kvintánům, kteří si zvykají na jiné prostředí a na nový typ školy.

V rámci předmětu Základy společenských věd (obor psychologie) je do výuky zařazena také velmi zajímavá přednáška p. Sodomkové na téma vývojová psychologie podle Erika Eriksona.

Školní speciální pedagog ovšem není k dispozici pouze studentům, ale také učitelům a rodičům našich žáků. Učitelé mají možnost konzultací a dalšího vzdělávání v oblasti poruch učení. Také rodiče si mohou domluvit osobní setkání s p. Sodomkovou (každou středu), popřípadě mohou využít její přítomnosti v době konání třídních schůzek.

Na závěr několik ohlasů z řad studentů gymnázia:

"Speciální pedagog mi pomohl přednáškou o tom, jak se máme učit."

 "Myslím, že p. Sodomková určitě pozvedla mnoha studentům jak sebevědomí, tak chuť se učit."

 "Speciální pedagog je pro mě člověk, který rozumí pochodům, které se ve mně odehrávají, narozdíl od jiných osob."

 "Mám radost z toho, že může na naší škole být."
 
 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři