Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Základní informace

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči


Sídlo školy: Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč 

Region: Pardubický kraj 

Zřizovatel: Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství 

IČO školy: 71 341 064
IZO školy: 110 100 859
IZO ředitelství školy: 691 000 719 

Číslo účtu (škola): 1144231339/0800                                                            Číslo účtu (školní jídelna - pouze stravné !): 35-1144231339/0800

Telefon: 739 085 660
E-mail: info(zavináč)gymskutec(tečka)cz
ID datové schránky: 8t69bd7

GPS:49.8401678N, 15.9935742E

Odkaz na mapu

 

Studijní obory

Nabízíme tyto studijní obory ukončené maturitou:

OSMILETÉ A ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM

  • přijímáme absolventy 5. tříd ZŠ do primy gymnázia a absolventy 9. tříd ZŠ do kvinty gymnázia

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

  • přijímáme absolventy 9. tříd do 1. ročníku střední školy

Další informace o nabízených oborech, podmínky přijímacího řízení, formulář přihlášky atd. získáte rozkliknutím příslušného oboru a také v sekci Pro uchazeče.

 

Profil školy

Škola je zřízena Suverénním řádem maltézských rytířů a je zcela otevřena všem uchazečům o vzdělávání bez ohledu na jejich etnický či sociální původ, barvu pleti, politické přesvědčení a víru či náboženství. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou – a to všeobecné vzdělání s vyváženým  podílem všech oblastí lidského vědění.

V průběhu gymnaziálního vzdělávání poznávají naši žáci základy, cíle a používané metody širokého spektra věd jazykových, společenskovědních, matematicko-fyzikálních i přírodovědných a seznamují se i s rolí a působením jednotlivých uměleckých oborů či  tělovýchovy a sportu.

Tyto široce pojaté základní oborové kompetence vytvářejí potřebné zázemí pro všestranný osobnostní rozvoj našich žáků, jejich komplexní pohled na svět, společnost a svou roli v ní a chápání souvislostí jevů a procesů. Vytvářejí tak přirozené zázemí pro volbu zaměření svého studia ve vyšších ročnících a nejlépe zajišťují požadovanou pružnost na současném a zejména budoucím trhu práce.

Vnitřní diferenciace studia ve vyšších ročnících je zajištěna nabídkou volitelných předmětů podle zájmů každého jednotlivého žáka a předpokládaného zaměření jeho dalšího studia či profesního života. Volba může být omezena jen personálními či provozními možnostmi školy.

Základním pedagogickým prostředkem pro naplňování tohoto programu je individuální přístup k našim žákům, respektování vzdělávacích potřeb každého jednotlivého žáka, respektování jeho osobnosti, zájmů a životních cílů. Volené metody by měly v maximální míře podchycovat, probouzet a rozvíjet jak jednotlivé zájmy, tak i formování osobnosti jako celku.

Nabízíme kvalitní středoškolskou průpravu pro další studium či profesní působení v žákem zvolené oblasti, a to podle volby buď v oblasti cizích jazyků, společenských věd, technických oborů, medicíny, přírodních věd, oborů uměleckých i v dalších oblastech lidského vědění. Přitom však budeme respektovat všeobecně vzdělávací charakter školy  v podobě rozvoje všeobecně občanských kompetencí i širokého základu kompetencí předmětových.

Pro naplnění našich cílů využíváme i mimovýukové prostředky, systém činnosti školního klubu, systém exkurzí, zahraničních zájezdů, zapojení do organizace charitativních akcí, sportovních, předmětových i uměleckých soutěží. Žáci s vývojovými poruchami učení mohou využít služeb školního speciálního pedagoga. Dále nabízíme např.  zahraniční lyžařské zájezdy do Alp, týdenní vodácké soustředění či žáky spoluorganizovaný tradiční majáles. Žáci mají bezplatný přístup k výpočetní technice  včetně připojení na internet.

Vzhledem k zaměření zřizovatele školy klademe specifický důraz na všestranný  harmonický rozvoj každého žáka, jakožto vyrovnané tolerantní osobnosti se širokým rozhledem, zdravým sebevědomím, sociálním cítěním a pevným systémem etických hodnot.

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři