Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Český jazyk a literatura

Vyučovací předmět vede k rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a jeho význam spočívá v prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností a dovedností. Studenti se učí ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání v různých komunikačních situacích, a to v mluvené i psané podobě. Jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikační kompetence studenti rozvíjejí pod vedením učitele prostřednictvím aktivního podílu na nejrůznějších komunikačních událostech.

Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede studenta k vnímání a užívání českého jazyka jako mnohotvárného prostředku ke zpracování a následnému předávání informací a vědomostí a k prezentaci názorů i samostatného řešení problémů.

Cílům odpovídají i formy práce, vyučovací metody a pracovní postupy. Do vyučovacích hodin jsou začleňovány krátkodobé projekty, v nižších ročnících se uplatňují různé metody dramatické výchovy. Studenti využívají i prostředky výpočetní techniky /výukové programy a internet/ a odbornou literaturu.

Do vzdělávacího obsahu českého jazyka a literatury jsou začleněna tato průřezová témata: Mediální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Učebnice pro nižší gymnázium:

Český jazyk (5. - 9., dle ročníku) pro základní školy. SPN, Praha 2009.
K procvičování používáme pracovní sešity, které si žáci zakoupí.

Doporučené učebnice pro vyšší gymnázium:

Jiří Kostečka. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. SPN, Praha 2005.
Jiří Kostečka. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. SPN, Praha 2005.
Jiří Kostečka. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. SPN, Praha 2005.
Jiří Kostečka. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií. SPN, Praha 2005.

Literatura pro 1. ročník středních škol. (Učebnice + Pracovní sešit). Didaktis.
Literatura pro 2. ročník středních škol. (Učebnice + Pracovní sešit). Didaktis.
Literatura pro 3. ročník středních škol. (Učebnice + Pracovní sešit). Didaktis.
Literatura pro 4. ročník středních škol. (Učebnice + Pracovní sešit). Didaktis.

Doporučené elektronické zdroje k ČJL (730.77 kB)

Seznam povinně volitelné četby k maturitní zkoušce. (348.54 kB)

Časové vymezení předmětu:

Hodinová dotace předmětu je 5 hodin týdně v primě a 4 hodiny týdně ve všech dalších ročnících studia.

Dle svého zájmu si studenti septimy a oktávy mohou vybrat Literární seminář v rozsahu 2 hodin týdně. Výuka českého jazyka probíhá v kmenových třídách a v učebně informatiky.

 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři