Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Dějepis

Předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Podílí se na integraci průřezových témat: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana a Mediální výchova.

Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je poznávání dějů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do současnosti. Důraz je kladen na dějiny 19. a 20. století. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace a znalost různých historických epoch. Podstatné je rozvíjení časových a prostorových představ, které umožní žákům lépe pochopit historické děje a jevy. Žáci jsou vedeni k tomu, že historie není uzavřenou minulostí, ale je spíše kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém smyslu a své možné budoucnosti.
Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu, znalostí významných osobností i památek.

Vzdělávací oblast se zaměřuje na prevenci rasistických postojů, vychovává k toleranci a respektování lidských práv.

Je kladen důraz na to, aby žák získával informace z dostupných zdrojů o historických skutečnostech, aby se orientoval v historickém čase a prostoru, aby komunikoval a prezentoval výsledky své práce. Důležitá je práce s informačními médii, pomoc archívů, muzeí, knihoven a galerií.


Učebnice pro nižší gymnázium:

PRIMA:
V. Válková: Dějepis 6 pro ZŠ. Pravěk a starověk, SPN - pedagogické nakladatelství. 

SEKUNDA:
V. Válková: Dějepis 7 pro ZŠ. Středověk a raný novověk, SPN - pedagogické nakladatelství. 

TERCIE:
V. Válková: Dějepis 8 pro ZŠ. Novověk, SPN - pedagogické nakladatelství. 

KVARTA:
V. Válková: Dějepis 9 pro ZŠ. Nejnovější dějiny, SPN - pedagogické nakladatelství.


Doporučené učebnice pro vyšší gymnázium:

KVINTA:
M. Popelka, V. Válková: Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ. Pravěk a starověk, SPN.

SEXTA:
P. Čornej, I. Čornejová, F. Parkan: Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ. Středověk a raný novověk, SPN.

SEPTIMA:
M. Hlavačka: Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ. Novověk,SPN.

OKTÁVA:
J.,J. Kuklíkovi: Dějepis 4 pro gymnázia a SŠ. Nejnovější dějiny, SPN.


Časové vymezení předmětu:

Výuka dějepisu na nižším i vyšším gymnázia je realizována v rozsahu 2 hodin týdně. V septimě a oktávě je možné na základě zájmu studentů otevřít dvouhodinový výběrový seminář.


 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři