Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Matematika


Matematika – jazyk přírodních věd

Matematika je jazykem přírodních věd. Přírodní vědy jako fyzika, chemie, geografie, informatika, biologie nebo medicína, ale i společenské vědy jako např. ekonomie zkoumají zákonitosti a fungování okolního světa a pro vyslovení svých závěrů a svých hypotéz používají jazyk matematiky v podobě rovnic, funkcí, grafických znázornění, rovinných či prostorových modelů atd.

Matematika učí žáky propojení již známého a použití získaných znalostí k efektivnímu řešení nového problému, jinými slovy: zorientovat se v dané situaci a najít východisko.

Matematika učí žáky logicky uspořádat dostupné informace a odlišit podstatné od nepodstatného, což je v dnešní době velmi potřebná dovednost.

V neposlední řadě je matematika společně s filozofií nanejvýš abstraktní vědou, jejíž studium rozvíjí u žáků schopnost abstrakce a generalizace, což jsou schopnosti utvářející jedinečnost lidské bytosti.


Rozdělení učiva v předmětu Matematika na GSŘMR Skuteč:

PRIMA: Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost
SEKUNDA: Racionální čísla, Procenta, Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Hranoly, Výrazy
TERCIE: Rovnice a nerovnice, Kruhy a válce, Úměrnosti, Geometrické konstrukce, Výrazy
KVARTA: Rovnice a jejich soustavy, Funkce, Podobnost a funkce úhlu, Jehlany a kužely

KVINTA: Základní poznatky matematiky, Rovnice a nerovnice, Planimetrie
SEXTA: Planimetrie (Zobrazení), Funkce, Goniometrie (funkce, rovnice)
SEPTIMA: Goniometrie (Trigonometrie), Stereometrie, Analytická geometrie
OKTÁVA: Kombinatorika, Pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti

Studenti septimy a oktávy mají možnost výběru volitelného předmětu Seminář z matematiky. V semináři z matematiky je probíráno mimo jiné rozšiřující učivo z kapitoly Funkce, Posloupnosti a řady, Limita posloupnosti, Komplexní čísla, Diferenciální a integrální počet.

Časové vymezení předmětu:

Na nižším gymnáziu a v prvním ročníku vyššího gymnázia je matematika vyučována s hodinovou dotací 4 h. týdně. Od druhého do čtvrtého ročníku vyššího gymnázia jsou to 3 h. týdně.


Učebnice pro nižší gymnázium:

Řada učebnic: J. Hermann. Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Prometheus.
K procvičování učiva používáme řadu pracovních sešitů Matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, které si žáci zakoupí.

Doporučené učebnice pro vyšší gymnázium:

Řada učebnic: Matematika pro gymnázia, Prometheus.
nebo přehled učiva se sbírkou příkladů:
Odmaturuj z matemamatiky 1., 2., 3. díl, Didaktis.

Zejména doporučujeme tyto sbírky příkladů:

F. Janeček. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy. Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Prometheus.
J. Petáková. Matematika – příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Prometheus.

Milada Hudcová , L. Kubičíková. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU a nástavbové studium

 

Naše škola je kolektivním členem Jednoty českých matematiků a fyziků.


 

Logické hry a další webové stránky věnované matematice

PRIMA

Jednoduché zlomky – cross the river.

Rychlé dělení – kolik příkladů stihneš za minutu?

Zapsání zlomku podle obrázku.

Skládání z geometrických tvarů.


SEKUNDA

Zapsání zlomku podle obrázku – Melvinova laboratoř :o)

Odpovídající si zlomky – věšení opičáků (harder level!).

Závod delfínů – vyber největší zlomek.

Porovnávání zlomků (zasazování šipek).

Společný jmenovatel.

Sčítání zlomků.

Násobení zlomků.

Testování paměti – čísla (od trojciferných postupně výš), písmena, slova.


TERCIE A KVARTA

Hra „RISKUJ“ na výrazy.

Peg puzzle.

Tangramy


VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

Planimetrie (úhly v kružnici, zobrazení atd.) – interaktivní stránky!

Funkce – interaktivní stránky!

Goniometrie – interaktivní stránky!

Rozcestník vedoucí k dalším stránkám a pracím věnovaným nejen středoškolské matematice :o)

– kuželosečky, derivace a spousta jiných témat zpracovaná interaktivně...

 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři