Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Pedagogika a psychologie

Cílem vzdělávacího obsahového okruhu pedagogicko-psychologické vzdělávání v jeho složce pedagogické je poskytnout žákům poznatky o výchově jako významné sociální činnosti, kterou budou ve své budoucí práci provádět, jak u dětí a mládeže, tak
u dospělých. I když nejde o jejich činnost základní, ale spíše doprovodnou, např. ve smyslu prevence nežádoucích jevů nebo vzdělávání spolupracovníků, je pedagogická obsahová složka pro daný obor vzdělávání funkční.

Aplikovaná psychologie v tomto oboru vzdělání směřuje k poznatkům z vybraných obsahů psychologie osobnosti, sociální psychologie, viktimologie (nauka oběti), penologie (nauka o výkonu trestu a jeho účincích a o zařízeních k jeho výkonu) a forenzní psychologie (soudní psychologie) včetně jejich aplikace v bezpečnostně právní činnosti. Studium psychologie také přispěje k osvojení zásad duševní hygieny, sebepoznání a seberegulace absolventů.

Učivo obsahového okruhu prohlubuje poznatky ze všeobecně vzdělávacích kurikulárních rámců a navazuje na odborné vzdělávání v okruzích právní vzdělávání, bezpečnostní příprava a prevence a odhalování kriminality s cílem aplikace psychologických poznatků a zohlednění mediální výchovy.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby se žák orientoval v konfliktních situacích a osvojil si model, jak situace řešit a rozvíjel výkonové kompetence, rozuměl osobám různého stáří a sociálního zařazení a uměl s nimi vhodně jednat, aplikoval pedagogické a psychologické poznatky do bezpečnostně právní činnosti při řešení různých situací.

Vzdělávání směřuje k posilování citů, postojů, preferencí a hodnot, tzn., aby žák rozuměl pohnutkám komunikačních partnerů – vcítil se do jejich situace, byl připraven na setkávání se stavy krajní nouze nebo nebezpečí, respektoval lidská práva, soucítil s lidmi a maximálně jim pomáhal.

Základní literatura:

Helus, Z. Psychologie pro SŠ.Praha: Fortuna, 1995.

Čírtková, L. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006

Stodůlková, E., Zapletalová, E. Pedagogika pro střední školy. Machart, 2015.

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři