Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Základy společenských věd

Během čtyřletého gymnaziálního učiva se studenti seznámí se základy humanitních disciplín – psychologie, sociologie, politologie, ekonomie, práva, mezinárodních vztahů, filosofie a etiky. Hodinová dotace v prvním ročníku a dvouhodinové v druhém až čtvrtém ročníku je doplněna o společenskovědní semináře ve třetím a čtvrtém ročníku. Obsahem těchto seminářů jsou hlubší analýzy vybraných témat zmiňovaných disciplín. Konkrétní podoba seminářů je dána vyučujícím. V letošním roce to jsou například rozvojové cíle tisíciletí, globalizace, planetární problémy, multikulturní společnost.

Nesmírně důležitou součástí výuky je její propojení s aktuálními celospolečenskými událostmi. Výuka společenskovědních oborů je doplněna projekty vlastními – např. projektovými dny s tématikou multikulturní společnosti, lidských práv, ekologicky odpovědného jednání apod., či projekty Člověka v tísni – Jeden svět na školách, Příběhy bezpráví, a dalšími.

Vybraná témata jednotlivých ročníků:

1. ročník (kvinta)

PSYCHOLOGIE

 • předmět, osobnosti, významné směry
 • obory psychologie, praktické využití psychologie

 • psychické jevy – vnímání, myšlení, emoce, paměť…

 • psychologie osobnosti – temperament, charakter, postoje…

 • základní aspekty psychického a somatického vývoje jedince

 • psychohygiena – zásady duševní hygieny, náročné životní situace, reakce, poruchy osobnosti

 • člověk mezi lidmi – život ve skupině, sociální interakce, komunikace, média

2. ročník (sexta)

SOCIOLOGIE

 • předmět, osobnosti, směry sociologie

 • příroda - člověk – kultura - společnost

 • socializace

 • sociální struktura, sociální role a pozice

 • sociální útvary, skupiny

 • rodina a její proměny

 • gender a jeho nejvýznamnější aspekty

 • sociálně patologické jevy ve společnosti

EKONOMIE

 • tržní systém, centrálně plánovaná ekonomika

 • nabídka , poptávka, chování spotřebitele, výrobce

 • peníze a bankovní soustava, úspory a investice

 • hospodářská politika státu – domácí produkt, daňová soustava,
  trh práce, nezaměstnanost

3. ročník (septima)

POLITOLOGIE

 • politika, politický život

 • demokracie, diktatura

 • ústavní systém ČR, legislativa, exekutiva, jurisdikce

 • územní samospráva

 • volby a volební systémy

 • politické strany a politické systémy, politické ideologie

 • mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace – OSN, NATO, EU

 • globální problémy

ZÁKLADY PRÁVA

 • teorie práva – prameny práva, právní normy, právní vztahy

 • občanské, rodinné, pracovní právo – občansko – právní vztahy (majetková a závazková práva…), občanské řízení, pracovně – právní vztahy – vznik a zánik pracovního poměru, pracovní smlouva…, vztahy mezi manžely, rodiči a dětmi a institut náhradní rodinné péče…

 • trestní právo hmotné a procesní – trestné jednání, druhy trestů, průběh trestního řízení, orgány činné v trestním řízení

4. ročník (oktáva)

FILOSOFIE, ETIKA

 • předmět filosofie

 • antická filosofie: předsokratovská filosofie, antropologický obrat ve filosofii, Aristoteles a Platón

 • středověká filosofie – zrození evropské kultury jako syntézy kultury antické a křesťanské

 • filosofie renesance a humanismu

 • novověká filosofie – filosofie poznání v 17. století a osvícenská filosofie

 • filosofie 19. století – pozitivismus a romantická a existenciální reakce na přísně racionální filosofické proudy

 • vybrané filosofické směry 20. st. – postmoderna, existencialismus, fenomenologie, hermeneutika,...

Základní literatura:

řada učebnic a pracovních sešitů Společenské vědy pro střední školy I. – IV. díl, nakladatelství Didaktis

1. a 2. díl 3. a 4. díl

Další doporučená literatura:

Říčan, P.: Psychologie. Portál. Praha 2009.
David, R.: Politologie. Nakladatelství FIN. Olomouc 2005.
Blecha, I.: Filosofie. Nakladatelství FIN. Olomouc 2005.
Jandourek,J.: Úvod do sociologie. Portál. Praha 2003.
Sociologie trochu jinak, Grada, 2011.
Ryska, R.: Právo pro SŠ. Fortuna. Praha 2007.
Blecha, I. a kol: Filosofický slovník.
Kratochvíl, Z.: Filosofie mezi mýtem a vědou. Academia, 2009.
Störig, Hans-Joachim: Malé dějiny filosofie. Praha 1995.
Tretera, Ivo: Nástin dějin evropského myšlení: od Thaléta k Rousseauovi. Praha 1999.
Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1997.

Internetové zdroje:

http://www.rozvojovka.cz

http://www.ecn.cz

http://europa.eu/index_cs.htm

http://business.center.cz

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

http://www.slon-knihy.cz

Odkazy k dalšímu studiu z oblasti společenských věd najdete zde. 


  

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři