Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Zajímavé odkazy


Na této stránce naleznete odkazy na webové stránky, které můžete využít jako relevantní zdroj informací k dalšímu studiu.

Další odkazy s krátkým komentářem/charakteristikou webové stránky můžete posílat na adresu pavlina.buresova@gmail.com.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Slovní zásoba – Project – hravé procvičování slovíček (nejen) pro primu:

http://project-1-vocabulary-5th-class.webnode.cz/

 

Duolingo – učte se angličtinu nebo studujte jiný jazyk v angličtině, zakládejte kluby, závoďte s kamarády, samozřejmě také prostřednictvím aplikace v chytrém mobilu...no prostě si to užijte!

https://www.duolingo.com/

 

Vynikající výkladový slovník v angličtině, nabízející spoustu dalších funkcí:

Dictionary.com

 

Online test na zjištění úrovně vaší angličtiny:

http://oxfordtefl.cz/zdroje-on-line/rozrazovaci-test/

 

Procvičování a vysvětlení gramatiky v češtině, poslechy, čtení s porozuměním, příprava k maturitě:

http://www.helpforenglish.cz/

 

Výborná stránka pro studenty k procvičování angličtiny. Můžete například číst a poslouchat zkrácené zprávy s otázkami a ověřit si slovíčka, což vám pomůže porozumět. Jsou zde také zábavné křížovky a doplňovačky a minikurz obchodní angličtiny doplněný videem. To vše zdarma:

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml

 

Stránka pro studenty, kteří se připravují na zkoušky FCE a další zkoušky Cambridge:

http://www.flo-joe.com/ http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/tests/tsindex.htm

 

Procvičování anglické gramatiky, slovíček i poslechu:

https://agendaweb.org/

 

Stránka pro studenty všech úrovní, od začátečníků po pokročilé:

www.learnenglish.org.uk

 

Články k maturitě, testy PET, FCE, poslechy. Vstup pro studenty (požádejte svého vyučujícího o heslo):

http://www.bridge-online.cz/

 

Angličtina pro všechny. Procvičování slovní zásoby a poslechu. Souhrn učebních materiálů a různé užitečné odkazy na další stránky věnující se výuce angličtiny.

 

http://www.anglictina-on-line.cz

 

Angličtina v testech. Obsáhlý soubor anglických testů online, zdarma:

http://www.anglictinavtestech.cz

 

Písničky s texty, videa, pracovní listy:

http://www.deutschstunden.de/Material/Songs-im-Englischunterricht.html

 

Cvičení a aktivity pro studenty z obecné a obchodní angličtiny:

www.englishclub.com/learn-english.htm

 

Sekce ELT - Student´s Sites - klikněte na vaši učebnici a můžete si procvičovat slovní zásobu a gramatiku online nebo si zahrát online hru:

www.oup.com

 

Učte se anglicky pomocí textů a zvukových nahrávek:

http://www.bbc.co.uk/czech/learningenglish

 

Poslechy s porozuměním podle úrovní:

http://www.elllo.org
www.esl-lab.com

 

 

OTAZNÍKY SOUČASNOSTI – GLOBÁLNÍ PROBLÉMY, ENVIRONMENTALISTIKA

Informačně vzdělávací sekce organizace Člověk v tísni. Problémy rozvojových zemí a projekty ČvT:

http://www.rozvojovka.cz

 

Zpravodajský server a další služby ECONNECT:

http://www.ecn.cz

http://www.ekolist.cz

http://www.hraozemi.cz

http://www.ochranaprirody.cz


 

ZEMĚPIS

Aktualizovaný přehled základních informací o jednotlivých státech světa:

https://www.cia.gov

Astronomie:

http://www.aldebaran.cz

Meteorologie, klimatologie – Český hydrometeorologický ústav:

http://www.chmi.cz

Demografie, regionální informace, statistické info:

http://www.czso.cz/ – Český statistický úřad (veškeré statistiky týkající se ČR)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Periodika, zpravodajské servery:

http://www.national-geographic.cz

http://www.lideazeme.cz

http://www.bbc.co.uk


DĚJEPIS A ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

HOLOCAUST - Stránky, věnované problematice holocaustu (šoa; "konečné řešení" židovské otázky). Lze je využít v hodinách dějepisu, literatury, základech společenských věd:

http://www.holocaust.cz/cz/main

 

SORELA - Stránky věnované tzv. socialistickému realismu (oficiální umělecký směr, nastolený po Únoru 1948. Zahrnuje film, literaturu, písňovou tvorbu; dále stránky reflektují přímou formu propagandy - plakáty, publicistika, dobová rétorika):

http://www.sorela.cz/web/default.aspx

 

TOTALITA - Stránky zpracovávají obecné problémy totality, a to té komunistické. Zaměřují se tedy zejména na moderní československé dějiny (období po roce 1945, respektive 1948). Využít se dají v hodinách dějepisu, literatury a společenských věd:

http://www.totalita.cz/

 

Stránky Klubu Milady Horákové. Tématika našich moderních dějin, filozofický a etický odkaz T. G. M.:

http://www.miladahorakova.cz/news/patecnici-ml-cerven-2009-/

 

Stránky představující život a dílo významných osobností kulturního života (Alois Jirásek - významný český spisovatel a autor historických románů; Josef Škvorecký - nedávno zesnulý český spisovatel, "kronikář" politických a kulturních dějin 2. pol. 20. stol., umělecky zpracovaných v pentalogii o Danny Smiřickém, zakladatel nakladatelství Sixty Eight Publishers; Miloš Urban - současný český spisovatel, obnovující tradici žánru (neo)gotického románu; Alfons Mucha - významný český výtvarník, tvůrce známých plakátů, autor Slovanské epopeje; Josef Váchal - tiskař, grafik, rytec, malíř, spisovatel, sběratel a milovník psů, nepřehlédnutelná osobnost zejména období fin de siecle a 1. poloviny 20. století; Jan Blažej Santini-Aichl - barokní architekt, zakladatel ryze českého stavebního slohu, tzv. barokní gotiky. Viz např. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou):

http://www.aloisjirasek.cz
http://www.skvorecky.cz
http://www.milos-urban.cz
http://www.mucha.cz
http://www.vachal.cz
http://www.santini.cz

 

Italské webové stránky, tvořící jakousi galerii, v níž je možno absolvovat virtuální prohlídku děl Leonarda da Vinci. Využitelné v hodinách výtvarné výchovy, dějepisu:

http://www.haltadefinizione.com/magnifier.jsp?idopera=1

 

Člověk - časopis pro humanitní a společenské vědy (elektronická verze):

http://clovek.ff.cuni.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=19

 

SEDMÁ GENERACE – společensko-ekologický časopis, do kterého přispívají mimo jiné pedagogové a doktorandi Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity:

http://www.sedmagenerace.cz

 

Stránky zaměřené na teologii a vše, co s ní souvisí (jsou zde odkazy na církevní právo, pramenné jazyky - latinu, hebrejštinu a staroslověnštinu atd.):

http://sacramentumscientiam.mypage.cz/menu/pramenne-jazyky/staroslovenstina

 

Český statistický úřad – statistické údaje z nejrůznějších oblastí (např. Sčítání lidu, domů a bytů), tabulky, grafy, animace...:

http://czso.cz

 

Sociologický ústav Akademie věd ČR:

http://www.soc.cas.cz


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Webové stránky literárních časopisů Host, Tvar, Souvislosti + elektronického časopisu Litenky a iLiteratura.cz. Aktuální dění v literatuře, recenze knižních novinek, rozhovory se zajímavými osobnostmi. Využitelné zejména v hodinách české literatury:

http://www.casopis.hostbrno.cz/
http://www.itvar.cz/cz/
http://www.souvislosti.cz/
http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-982
http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-1943
http://www.iliteratura.cz/

 

Stránky hlavních vědeckých pracovišť (Ústav dějin umění AV ČR; Ústav pro českou literaturu AV ČR; Ústav pro jazyk český AV ČR; Historický ústav AV ČR):

http://www.udu.cas.cz/cs/
http://www.ucl.cas.cz/
http://www.ujc.cas.cz/
http://www.hiu.cas.cz/cs/

 

Stránky, jež představují informační portály české literatury (Portál české literatury s rozcestníkem na nejrůznější literární odkazy; dále portál informující o aktuálním dění v literatuře - přednášky, konference, nové publikace; infoportál Národní knihovny v Praze, nabízející možnost stahování uměleckých textů a periodik zejména 19. století.):

http://www.czechlit.cz
http://www.bohemistika.cz
http://kramerius-info.nkp.cz

 

Níže uvedené stránky tvoří jakousi textovou "banku" - jsou seriózní a autorizovanou zásobárnou básnických a prozaických textů, a to buď konkrétních autorů (F.X. Šalda, Arne Novák; Karel Čapek), nebo období - česká poezie 19. a poč. 20. stol., dále prozaické texty české i evropské provenience od nejstarší po současnou literaturu; různé literární směry - dekadence; regionální autoři - Kohoutí kříž představuje jihočeské spisovatele. Najdete zde i odkaz na archiv rozhlasových interpretací (mluvené slovo) české i světové literární klasiky:

http://www.ceska-poezie.cz
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik
http://texty.citanka.cz
http://knihovna.phil.muni.cz/arne-novak
http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/karel-capek/
http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/soubory/FXS
http://www.kohoutikriz.org/index.php
http://www.katolicka-dekadence.cz

 

Stránky přinášejí jednak informace o českých nakladatelstvích (jejich přehled, historie + zaměření), dále pak zde jsou stránky edičního projektu, zaměřeného na kritické vydávání děl tzv. českého literárního kánonu:

http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz
http://www.kniznice.cz

 

Elektronická jazyková poradna (lze využít jako elektronickou Mluvnici českého jazyka; zde interaktivní):

http://prirucka.ujc.cas.cz

 

Stránky odkazují na středověké rukopisy, významné středověké rukopisné památky:

http://www.kb.se/codex-gigas
http://www.manuscriptorium.com/index.php?q=cs/content/iluminovane-rukopisy
http://geo.mff.cuni.cz/dalimil/Dalimil.htm

 

Stránky obsahují řadu anglických textů (např. Shakespearovy - a nejen jeho - sonety) a jejich překladů do češtiny:

http://sonety.blog.cz/rubrika/sonety


MATEMATIKA A INFORMATIKA

Seznam diplomových prací, které vznikly na Katedře didaktiky matematiky MFF UK. Jsou zde interaktivní formou zpracována některá témata středoškolské matematiky (planimetrie, stereometrie, goniometrie a další), ale i diplomové práce věnované jiným zajímavým tématům s matematikou souvisejícím (např. zlatý řez, geometrie v architektuře Santiniho-Aichla a další):

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/

 

Fakulta informatiky MU – logické hry spojené s výzkumem – inteligentní systém pro trénink řešení problémů:

Zahrajte si logické hry a podpořte výzkum Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

 


NEZAŘAZENO...

Poměrně spolehlivé stránky nabízející službu online konverze audio souborů, video souborů, grafiky či dokumentů. Zahrnuje velké množství aktuálně používaných souborových formátů:

http://www.online-convert.com/

 

Studujte v angličtině! Zkuste:

https://www.khanacademy.org/

 

nebo

https://www.memrise.com/
 
 

 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři