Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Naše škola Vám nabízí...

Naše aktivity, projekty, partneři...

Naše škola Vám nabízí:

SEZNAMOVACÍ KURZ pro nové studenty – jeho hlavním smyslem je pomocí pohybových a komunikačních aktivit usnadnit proces adaptace nových žáků (1.BP, kvintánů a primánů) v novém kolektivu a prostředí

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – třídy s menším počtem žáků, možnost individuálních konzultací

PROFESNÍ ORIENTACE prostřednictvím volitelných předmětů a volnočasových aktivit

ODBORNÉ UČEBNY multimediální jazyková učebna, učebna informatiky, mobilní učebna informatiky, samostatná učebna biologie/chemie, fyziky, laboratoř chemie, odborná učebna kriminalistiky; všechny kmenové třídy jsou vybaveny dataprojektory, celá škola je pokryta wi-fi signálem

EXKURZE – např. průmyslové závody, mlékárna, jaderná elektrárna, Parlament ČR, okresní soud, německé divadlo v Budyšíně, Berlín, Geopark Železné hory a další

ZAHRANIČNÍ POBYT VE VELKÉ BRITÁNII – vícedenní pobyty s ubytováním v anglických rodinách

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY – do Anglie, Walesu, Budyšína...

PŘÍPRAVA NA MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY – pro zájemce (jazykové zkoušky pořádané University of Cambridge/Goethe Institut)

PROJEKTOVÉ DNY A BESEDY se zajímavými hosty (viz dále)

PŘEDMĚTOVÉ OLYMPIÁDY A DALŠÍ SOUTĚŽE – Evropa ve škole, Olympiáda v českém jazyce, recitační soutěž (ČJ, NJ), Matematický klokan, Logická olympiáda, Brloh (Brněnská logická hra), Zeměpisná olympiáda, Dějepisná olympiáda, Biologická olympiáda a další...

SPORTOVNÍ AKTIVITY – lyžařské zájezdy do Alp a Krkonoš, turistické a vodácké kurzy; využití multifunkční sportovní haly při hodinách TV a volnočasových aktivitách

ŠKOLNÍ KLUB – prostor pro volnočasové aktivity, hry, studium, k dispozici internetové připojení

ŠKOLNÍ JÍDELNA v budově školy a DOMOV MLÁDEŽE v areálu školy

Spolupracujeme se:

Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze (vzdělávací programy, exkurze, putovní výstavy na Gymnáziu), Základní uměleckou školou ve Skutči (hodiny Výtvarné výchovy, dramatický kroužek), Městským muzeem Skuteč (exkurze, výstavy), Městskou knihovnou Skuteč, Geoparkem Železné Hory, Památníkem Lidice, Goethe-Zentrem Pardubice, British Council, Člověk v tísni, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Spolkem Vlčí máky a dalšími....

Zázemí města Skuteč:

Základní umělecká škola v sousedství gymnázia
Městská knihovna (beletrie i odborná literatura, čtenářské večery, přednášky)
Městské muzeum (nová expozice, cestopisné besedy, koncerty)
Kulturní klub (filmové projekce, koncerty, divadelní představení)
Městská sportoviště (multifunkční sportovní hala, plavecký bazén, zimní stadion, tenisové kurty, fotbalové hřiště – využití při hodinách tělesné výchovy

Provázanost života města a školy je pro nás samozřejmostí. Veřejnost zveme na besedy s významnými hosty, které se týkají důležitých témat současnosti.

Velmi oblíbenou společenskou akcí, kterou pořádáme každoročně začátkem nového kalendářního roku v kulturním klubu Města Skuteč, je MATURITNÍ PLES našich oktavánů a 4. ročníku BPČ. Neméně významnou událostí je SKUTEČSKÝ MAJÁLES. Součástí majálesu je tradiční průvod v maskách skutečskými ulicemi, stavěním máje, volba krále a královny, pasování primánů do stavu studentského a studentská kavárna.

 

Projekty EU

Čerpání finančních prostředků z grantů EU nám dále umožňuje větší individualizaci výuky anglického jazyka (rozdělení žáků do menších skupin) na vyšším stupni gymnázia, přípravu nových výukových materiálů ve společenskovědních předmětech (zeměpis, základy společenských věd) a v matematice a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti jak v hodinách českého jazyka, tak v odborných předmětech.

Více informací o realizovaných projektech besedách a exkurzích naleznete v sekci Školní akce a Projekty.

Protože je naše škola církevní, nabízí vedle vzdělávacích projektů a přípravy na vysokoškolské studium také celoroční projekty a aktivity, jež žáky vedou ke společenskému cítění, empatii se slabšími či jinak znevýhodněnými spoluobčany, k vytváření křesťanských hodnot. Tyto projekty a aktivity mají různou podobu.

Každý první čtvrtek v měsíci probíhají pro žáky, kteří mají zájem společná setkávání se školním spirituálem. Je zde také možnost účastnit se společné modlitby ve školní kapli. Pro zájemce je školní kaple otevřena kdykoli. Žáci se mohou společně zamýšlet nad životními hodnotami z trochu jiného než uspěchaného, popř. konzumního pohledu, jaký je často nabízen naší společností. Dále žáci samostatně organizují společná setkání na místní faře.

Žáci se také mohou účastnit pravidelné mše svaté a dalších setkání organizovaných spirituálem nebo samotnými žáky.

Datum vložení: 1. 8. 2023 20:17
Datum poslední aktualizace: 20. 9. 2023 14:59
Autor: Správce Webu

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři