Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Půlhodinka s blahoslavenstvím

V letošním roce navážeme na loňské půlhodinky s Desaterem a budeme se setkávat a společně zamýšlet nad jednotlivými blahoslavenstvími. Setkání se uskuteční jednou za měsíc, ve čtvrtek v 7:30 hod. v kabinetě spirituála. Srdečně zvu studenty i učitele.

Všeobecně o blahoslavenstvích

Ve Starém zákoně, ve druhé knize Mojžíšově, dává Bůh na hoře Sinaj Mojžíšovi Desatero. V Novém zákoně se objevuje něco podobného. Ježíš říká: „Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit“. Tím zákonem myslí právě Desatero. V páté kapitole Matoušova evangelia pronáší Kristus takzvaná blahoslavenství, která navazují právě na Desatero. Jsou součástí velké Pánovy řeči, které říkáme horské kázání, protože byla pronesena na hoře.

Četba textu Mt 5,1-12

1 Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.

2 Tu otevřel ústa a učil je:

3 "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

4 Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

5 Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

6 Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

7 Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

12 Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

Určitě vám neuniklo, že tam devětkrát zaznělo slovo blahoslavení. Co to je za slovo blahoslavení nebo spíše jaký je člověk, když je blahoslavený? V řeckém originálu nacházíme slovíčko makarioj, což znamená šťastný. Ježíš tedy říká kdo je šťastný.

Štěstí a šťastný se používá ve dvou odlišných významech či souvislostech:

1. jako vnější příznivá událost nebo okolnost, často nahodilá a nezasloužená: „mít štěstí“, „udělat štěstí“;
2. jako blaženost, vnitřní pocit radostného a více méně trvalého vyplnění: „být šťastný“, „mít šťastnou povahu“.

Když jsme mluvili o Desateru, tak jsme si řekli, že nás Bůh těmito deseti body chce vést ke štěstí. Blahoslavenství rovněž tak. Jsou to určitá zaslíbení a životní program Ježíše z Nazareta. Kdo znáte podrobně Ježíšův život, tak ON se stal chudým, tichým, milosrdným, tvůrcem pokoje, tím kdo byl tupen. Je to jakýsi JEHO portrét, životopis v kostce.

Blahoslavenství Kristus pronáší, když se dívá lidem do tváře, když vnímá člověka, jeho život, jeho současný stav.

Jan Paseka, spirituál
 

e-Twinning

Přihlas se do svého eTwinning projektu:-)

Společenství evropských škol

 

Vstup pro rodiče

EU

Sponzoři

Sociální partneři